Empreses i entitats que integren el Patronat de la FOOT
Inici de sessió d'usuari

FAQs - Preguntes freqüents

Preguntes i respostes per: [les empreses] [els candidats]

EMPRESES:

Quins serveis m’ofereix la l’aplicació “Món Laboral” ?

Si us doneu d’alta en aquesta aplicació podreu introduir-hi les vostre demandes de feina destinades a professionals i/o estudiants de l’òptica i optometria.

També podreu consultar, si accepteu la declaració relativa a la Llei de Protecció de dades, les preferències de feina i els currículums dels candidats que voluntàriament s’han inscrit a la Borsa de Treball.

Quines empreses poden utilitzar aquesta aplicació ?

Empreses privades, empreses i institucions publiques tals com Ajuntaments, Diputacions i altres, professionals lliberals i col·legis professionals, sempre que plantegin una demanda laboral del camp de l’òptica i l’optometria.

Quin tipus de demandes puc introduir-hi ?

Pot introduir-hi demandes orientades tant a formalitzar un contracte laboral, com a oferir pràctiques formatives a un estudiant mitjançant un conveni de cooperació educativa. Si voleu formalitzar un contracte laboral haureu de triar el tipus de titulat que voleu, o bé “indiferent” si no teniu inconvenient en contractar laboralment per a la vostra oferta a un estudiant. Si voleu formalitzar un conveni de cooperació educativa, caldrà que seleccioneu, al plantejar la demanda, l’estudiant de quina titulació voleu.

Quan publiqui una oferta de pràctiques o de feina, quin procediment es seguirà per cobrir la plaça ?

Un cop validada pel coordinador de l’aplicació, l’oferta serà pública. Els estudiants i/o titulats que, en veure-la, estiguin interessats en la mateixa, us hauran de contactar al telèfon i/o e-mail de la persona de contacte per a aquell anunci, per tal de poder formar part al procés de selecció que tingueu determinat.
També teniu l’opció de posar-vos directament en contacte amb estudiants i/o titulats que s’hagi inscrit a l’aplicació, si el seu perfil us interessa.

Quins són els avantatges d’un conveni de cooperació educativa?

Si opteu per un conveni de cooperació educativa, entre altres, tindreu les següents avantatges:
  • Conèixer en profunditat i en condicions reals de treball a candidats per incorporar-se a l’empresa.
  • No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral.
  • No hi ha despeses de seguretat social (es cobreixen amb l’assegurança escolar).
  • Computa com una despesa més de personal.
  • Hi ha la possibilitat de deduir un 20% sobre la quota líquida de l’impost de societats, si la pràctica es tracta de projectes de R+D.
  • La relació s’estableix per conveni que signen l’empresa, l’estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar el conveni.
  • L’empresa defineix, d’acord amb la universitat, el pla de treball dels estudiants i el perfil per a seleccionar-los.

Quin és el màxim d’hores que un/a alumne/a pot fer en la modalitat de convenis?

Els estudiants, en general, poden realitzar des de 90 fins a un màxim de 960 hores per curs acadèmic, segons els Reglaments específics de cada centre.

Quins costos estan associats a un conveni de cooperació educativa ?

En compensació pel treball realitzat per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, que es fixa en el moment de signar el conveni. A l’EUOOT aquest import no pot ser inferior als 6€ per hora.

Hi ha una retenció mínima de l'IRPF del 2%, ja que el conveni de cooperació educativa té una durada inferior a l’any; en qualsevol cas, el % a deduir s’ha de calcular amb els mateixos paràmetres que si fos un treballador contractat.
 

En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 14,70% sobre l’import total de l’ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA (16%), és a dir, únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.
 

CANDIDATS (Estudiants, titulats ...):

Què m’ofereix l’aplicació “Món Laboral” ?

En aquesta aplicació podràs consultar les ofertes de feina que ens fan arribar les empreses del sector de l’òptica i l’optometria. Aquestes ofertes poden ser tant per a formalitzar un contracte laboral com per a realitzar pràctiques mitjançant un conveni de cooperació educativa.

Qui pot donar-se d’alta com a candidat en aquesta aplicació ?

Els estudiants o antics estudiants de la UPC,que tenen accés a altres Intranets institucionals, estan donats d’alta automàticament a l’aplicació.
Els titulats en òptica i optometria per altres universitats, o bé els antics estudiants propis que no tenen accés a altres intranets institucionals, poden donar-se d’alta mitjançant la funcionalitat “Dona’t d’alta”. Estar donat d’alta és un requisit previ imprescindible per poder-se inscriure a l’aplicació.

Quins serveis obtinc si em preinscric a l’aplicació “Món Laboral”?

Si t’hi inscrius, podràs indicar-nos quines són les teves preferències laborals (horaris, etc.) i també adjuntar-hi el currículum. Si acceptes la declaració de cessió de dades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal que hi trobaràs, les empreses tindran informació directa de la teva disponibilitat, i també podran consultar el teu currículum.

Si trobo feina i vull desinscriure’m de l’aplicació, com ho haig de fer ?

Has d’anar al menú “Inscripció/desinscripció” i desmarcar l’autorització de cessió de dades. De fet, és l’activació o desactivació d’aquesta casella el que determines que estiguis inscrit o no.

Si veig una oferta de pràctiques o de feina que m’interessa, quin procediment haig de seguir?

Si veus una oferta de feina que t’interessa, t’has de posar en contacte amb l’empresa, trucant al telèfon o enviant un mail de la persona de contacte que indiqui l’anunci, per tal de poder entrar en el procés de selecció que la pròpia empresa organitzi.

Si sóc estudiant de l’EUOOT i vull realitzar un conveni de cooperació educativa, quins són els requisits que haig de complir?
Tenir aprovats el 50% dels crèdits de la diplomatura (103,5 crèdits), estar cursant les assignatures Optometria II, Contactologia Bàsica i Tecnologia Òptica I i tenir vigent l’assegurança escolar. Si no es disposa d’assegurança aquesta s’haurà de fer efectiva abans de la formalització del conveni.

Vull realitzar un conveni i no tinc l’assegurança escolar, què puc fer?

Si l’alumne/a no pot tenir vigent l’assegurança escolar obligatòria (perquè és major de 28 anys o bé és estranger sense residència en l’estat espanyol, entre altres) caldrà que formalitzi una assegurança privada, amb l’entitat UNIVER ELIT – GRUP BATLLE. Aquesta assegurança actualment té un cost de 13 euros i les condicions que es poden consultar al document “Cobertures i Contractació”.

Si la contractació de l’assegurança no es va fer en el moment de la matricula, haureu d’optar per la transferència bancària . Un cop fet el pagament, s’haurà de presentar còpia de la mateixa a la unitat de reconeixement de crèdits de LE, en el moment de presentar la resta de documentació necessària per formalitzar el Conveni.

Quin és el màxim d’hores que puc fer en la modalitat de convenis?

Els estudiants, en general, poden realitzar des de 90 fins a un màxim de 960 hores per curs acadèmic, segons els Reglaments específics de cada centre.

Puc fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa quan l’empresari i l’alumne tinguin una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRALE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos degudament justificats.

Quin reconeixement tenen els convenis de cooperació educativa i quin màxim hi ha?

Per aquesta modalitat, els alumnes poden acumular com a màxim 18 crèdits LE
L’equivalència de pràctiques/crèdit serà de 30 hores=1 crèdit, no fraccionables.

Has de tenir en compte, però, que si optes per fer un conveni en una pràctica marcada amb el segell de “pràctiques de qualitat” podràs optar a realitzar un informe addicional voluntari que, si obté el l’aprovació de la CRALE, et donarà dret a un reconeixement addicional de crèdits ALE.

Puc aconseguir tots els crèdits de cop?

No. Es podran reconèixer cada quadrimestre un mínim de 3 crèdits i un màxim de 9 crèdits

Durant el mesos d’estiu puc fer treballar amb conveni?

Sí. Les pràctiques fetes durant el període d’estiu es poden reconèixer al setembre amb un màxim de 6 crèdits.

Quin és el calendari a seguir a efectes de reconeixement de crèdits?

Quadrimestre tardor (Q1): del 15 de setembre al 14 de febrer
Quadrimestre de primavera (Q2): del 15 de febrer al 30 de juny
Període d’estiu: de l’1 de juliol al 14 de setembre.

Si no necessito els crèdits o ja he aconseguit els 21 crèdits LE, puc fer un conveni de cooperació educativa?

Sí. Tot i el límit màxim pel que fa al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte que un alumne pot realitzar, si vol, fins a 960 hores de pràctiques cada curs acadèmic.

Pots obtenir tota la informació que necessitis respecte als Convenis de Cooperació Educativa a la següent adreça web de l’EUOOT:

http://www.euoot.upc.edu/estudis/index.php?item=5

© FOOT. Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - Universitat Politècnica de Catalunya
C/ Violinista Vellsolà, 37. 08222 Terrassa (Barcelona) Tel. centraleta: +34 93 739 83 00